Arkivplan.no

Håndtering av personaldokumentasjon - Alle

  Utskriftsvennlig versjon

Arkiv er en viktig del av kommunal forvaltning. Arkivene skal dokumentere kommunens saksbehandling og vedtak, og slik være etterprøvbare både i samtid og ettertid. I tillegg dokumenterer arkivene innbyggernes historie i forhold til rettigheter og plikter knyttet til kommunal tjenesteyting.

Denne veilederen er ment å gi nødvendig grunnlag for å håndtere de dokumentene som skapes i forbindelse med personaladministrative rutiner. Den har til hensikt å gi en grunnleggende forståelse av hvordan dokumentene skal håndteres. Veilederen skal også kunne benyttes som et referansedokument i det daglige arbeidet.

Det er viktig at kommunen/fylkeskommunen har gode arkiv- og saksbehandlingsrutiner. Veilederen vil kunne bidra til det.

Veilederen for personaldokumentasjon er utarbeidet i samarbeid mellom IKA Trøndelag og representanter fra våre eierkommuner. Veilederen vil bli revidert ved behov.